Všeobecné obchodné podmienky

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 8, 82009 Bratislava.

 1. Zmluvné strany

1.1 Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Augeri s.r.o., so sídlom Komárnická 20, 82103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 564 778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 71778/B.

1.2 Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba uzatvárajúca s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a komunikácie na diaľku a ktorá v procese objednávky akceptovala tieto všeobecné obchodné podmienky.

1.3 Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy slobodnú vôľu tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby, alebo túto zmluvu neuzavrieť.

 1. Uzatvorenie zmluvy

2.1 K uzatvoreniu zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok dochádza doručením prejavu vôle kupujúceho predávajúcemu odoslaného, alebo vysloveného prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ktorým kupujúci akceptuje ponuku predávajúceho a tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Ponuka predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, na ktorej sú zverejnené aj tieto všeobecné obchodné podmienky, a ponuka je platná po dobu jej zverejnenia.

2.3 Kupujúci odoslaním objednávky s vyplnenými kontaktnými údajmi a príslušnou voľbou objednávaného množstva tovaru za uvedenú cenu, záväzne objednáva u predávajúceho tovar v zvolenom množstve a za uvedenú cenu.

 1. Tovar

3.1 Opis tovaru, ktorého dodanie je predmetom zmluvy je uvedený na internetovej stránke predávajúceho, prostredníctvom ktorej kupujúci realizuje objednávku tovaru.

 1. Cena

4.1 Cena za tovar je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim elektronickým potvrdením alebo ústnym odsúhlasením objednávky.

4.2 Cena za dopravu tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho a je akceptovaná kupujúcim elektronickým potvrdením alebo ústnym odsúhlasením objednávky.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane poštovného formou dobierky pri doručení tovaru, alebo bezhotovostnou platbu platobnou kartou pred odoslaním tovaru.

 1. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané množstvo tovaru do dvoch dní po prijatí objednávky, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia objednávky.

5.2 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar odovzdaním na prepravu prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby, ktorým je Slovenská Pošta, a.s., alebo prostredníctvom kuriérskej služby podľa aktuálnej ponuky uvedenej na internetovej stránke predávajúceho, alebo si kupujúci tovar prevezme osobne, na odbernom mieste stanovenom predávajúcim.

5.3 Predávajúci oznámi kupujúcemu, že mu tovar odoslal, bezprostredne po jeho vyexpedovaní. Kupujúci je povinný v prípade že mu odoslaný tovar nebol doručený do 7 pracovných dní od oznámenia o jeho odoslaní, o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho. Predávajúci je v takomto prípade povinný preveriť dôvody nedoručenia tovaru a zjednať nápravu.

5.4 Náklady na poštovné a balné pri dodaní tovaru znáša kupujúci, a to vo výške uvedenej na internetovej stránke predávajúceho.

5.5 V prípade ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.

5.6. Kupujúci je povinný pri preberaní doručovanej zásielky od prepravcu, skontrolovať stav prepravného obalu. V prípade viditeľného poškodenia prepravného obalu, musí kupujúci odmietnuť prevzatie zásielky.

 1. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri  zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci môže použiť pri odstúpení od zmluvy vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach predávajúceho.

6.3 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný predávajúcemu tovar vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

6.5 Predávajúci je v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy povinný prevziať tovar vrátený kupujúcim a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Prostriedky je možné kupujúcemu vrátené až po vrátení tovaru.

6.6 Náklady na prepravu tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.

6.7. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu na korešpondenčnú adresu uvedenú na internetovej stránke predávajúceho.

6.8 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikla napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

6.9. Predávajúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu tovaru a poštovné najneskôr do 7 dní od objednania.

 1. Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

7.2 Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o zakúpení.

7.3 Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

 • identifikáciu objednávky (číslo alebo dátum objednávky, číslo faktúry),
 • označenie predávajúceho,
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
 • dôvod reklamácie,
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
 • dátum a vlastnoručný podpis kupujúceho.

7.4 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru, ktorý podlieha skaze.

7.5 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.6 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.7. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

7.8. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté Kupujúcim chrániť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) a v súlade ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

9.1 Ak sa Predávajúci domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adrese uvedenej na internetovej stránke predávajúceho. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu. Kupujúci môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

9.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Sťažnosť prostredníctvom platformy môže podať Kupujúci žijúci v EÚ na Predávajúceho so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady

 1. Záverečné ustanovenia

10.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

10.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva, právneho poriadku a predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Tvrdenia na tejto Stránke nemusia byť v súlade s odporúčaniami zdravotníckych inštitúcii v krajine kupujúceho. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobene nevhodným užívaním alebo skladovaním tovaru. Užívanie a používanie tovaru je na vlastnú zodpovednosť Kupujúceho.

10.4 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby a vady tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím Kupujúceho.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že za vady tovaru sa nepovažujú vady vzniknuté nesprávnym užívaním/používaním, skladovaním a iným nakladaním v rozpore s pokynmi predávajúceho a informáciami uvedenými v príbalových letákoch a etiketách.

10.6 Predávajúci nezodpovedá za znížené účinky alebo vlastnosti tovaru prezentované v popise tovaru na Stránke alebo priloženom letáku k tovaru, ktoré je spôsobené najmä:

 • používaním alebo užívaním tovaru v rozpore s odporúčaním alebo návodom priloženým k tovaru alebo uvedeným na Stránke,
 • zdravotným stavom a jeho reakciou, psychickým rozpoložením, životosprávou, hygienickými návykmi a celkovým životným štýlom Kupujúceho.

10.7 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené Predávajúcim a že bol oboznámený s Upozornením k tovaru uverejneným na Stránke. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Zverejnené dňa: 14.12.2020